Наукові конференції Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО

Розмір шрифта: 
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ВУЗЛІВ З’ЄДНАННЯ КОНСТРУКЦІЙ НА ЗРІЗ ПРИ ПРОДАВЛЮВАННІ
Т. А. Дмитренко, А. О. Дмитренко, Т. М. Деркач

Остання зміна: 2017-06-09

Анотація


Представлено результати досліджень з’єднань монолітногозалізобетонного перекриття зі сталезалізобетонною колоною на зріз припродавлюванні з використанням комп’ютерного моделювання. Наданоалгоритм перевірки з’єднання монолітного безбалкового безкапітельногоперекриття зі сталезалізобетонною колоною на зріз вздовж тіла колони зарозробленою методикою. Запропоновані нові конструктивні рішення вузлаз’єднання монолітного залізобетонного безбалкового перекриття зтрубобетоною колоною. Наведено результати розрахунку напружено -деформованого стану вузла методом кінцевих елементів.Ключові слова: комп’ютерні технології, монолітне безбалкове перекриття,сталезалізобетон, трубобетон, зріз , алгоритм, програмне забезпечення.

Посилання


1. Araujo D. L. Strength of shear connection in composite bridges withprecast decks using high performance concrete and shear-keys / D. L. Araujo, M. K.Debs // Materials and Structures. – 2005. – Vol 38. – P. 173 – 181.

2. Catherine Croft Concrete construction. – Laurence King Publishing,2004. – 240 p.

3. HäußZur U. Theorie der Stabwerkmodelle im Stahlbetonbau / U.HäußZur // Bauingenieur. –2008 IV. – S. 186 – 197.

4. Басов К. А. ANSYS для конструкторов. — М.: ДМК Пресс, 2009. —с. 7-10. – 248 с.

5. Городецкий Д. А. Интеллектуальная компьютерная системапроектирования строительных сооружений из монолитного железобетона:дис... канд. техн. наук: 05.13.12 / Д. А. Городецкий; Киевский гос. НИИавтоматизированных систем строительства (НИИАСС ГосстрояУкраины). –К., 1999. –131 с.

6. Городецкий А. С. Компьютерные модели конструкцій / А. С.Городецкий, И. Д. Евзеров. – К.:Факт, 2006. – 344 с.

7. ДБН В.2.6-98:2009. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основніположення. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 73 с.

8. Дмитренко А. О. Експериментальне дослідження залізобетоннихбалок по похилому перерізу // Збірник наукових праць (галузевемашинобудування, будівництво). – Полтава: ПДТУ, 2000. – Вип. 6. Ч. 2. – С.87–90.

9. Дмитренко Т.А. Автоматизація розрахунків на продавлюваннявузлів з’єднання сталебетонної колони з монолітним перекриттям / Т.А.Дмитренко // Вісник ДондасНАБА//Зб. наук. праць. – Вип. 4 (78). – Макіївка,2009. – с. 93-96.

10. Дмитренко Т.А. Визначення міцності на продавлювання плитнихконструкцій без поперечної арматури / Т.А. Дмитренко, А.О. Дмитренко //Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». – Вип. 97. –Харків, 2011. – с. –25-32.

11. Лолейт А. Ф. О необходимых запасах прочности безбалочныхперекрытий /А. Ф. Лолейт // Строительная промышленность. – 1926. – № 11. – С. 825 – 828.

12. Дорфман А. Э. Проектирование безбалочных бескапительныхперекрытий /А. Э. Дорфман, Л. Н. Левонтин. – М.: Стройиздат, 1975. – 124 с.

13. Пат. 48566 Україна, МПК Е 04 В 5/32 (2010). Вузол з’єднаннямонолітного безкапітельного безбалочного перекриття з колонами зі швелерів/ заявники Семко В.О., Дмитренко Т.А.; власник Полтав. нац. техн. ун-т ім.Юрія Кондратюка. – № u 209 09632; заявл. 21.09.09; опубл. 25.03.2010, Бюл. №6. – 4 с.

14. Пат. 51630 Україна, МПК Е 04 В 5/32 (2009). Вузол з’єднаннямонолітного безкапітельного безбалочного перекриття з трубобетоннимиколонами / заявники Семко В.О., Дмитренко Т.А.; власник Полтав. нац. техн.ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 2010 00427; заявл. 18.01.10; опубл.26.07.2010, Бюл. № 14. – 4 с.

15. Перельмутер А. В. Расчетные модели сооружений и возможностьих анализа / А. В. Перельмутер, В. И. Сливкер. – 4-е изд., перераб. – М.:Издательство СКАД СОФТ. – 2011. –-736 с.

16. Стороженко Л. І. Дослідження і проектуваннясталезалізобетонних структурних конструкцій: монографія / Л. І.Стороженко, В. М. Тимошенко, О. В. Нижник та ін. – Полтава: АСМ1, 2008. –262 с.

17. Шимкович Д. Г. Расчет конструкций в MSC Nastranfor Windows /Д.Г. Шимкович. – М: ДМК Пресс, 2003, - 447 с.


Повний текст: PDF