Наукові конференції Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО

Розмір шрифта: 
ПРОСТОРОВІ КОНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАМКНЕНИХ ПРОФІЛІВ
С. Ф. Пічугін, В. П. Чичулін, К. В. Чичуліна

Остання зміна: 2017-06-21

Анотація


В статті представлені нові ефективні сталеві просторові конструкціїферм, арок, рам комплексного застосування, переваги яких полягають улегкості, стійкості з площини, економічності, надійності, скороченні строківбудівництва й інвестиційного циклу в цілому, економії енерговитрат привиробництві, транспортуванні та зведенні.Ключові слова: сталева ферма, арка, рама, коробчастий переріз.

Посилання


1. Бирюлев В.В. Стальные фермы с коробчатыми сечениями стержней,сваренных из уголков / В.В. Бирюлев // Изв. вузов. Сер. стр-во и архитектура.1973. С. 8 – 14.2. Металлические конструкции: Справ, проектировщика / Под ред. Н.П.Мельникова. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Стройиздат, 1980. 776 с.3. Абаринов A.A. Особенности работы и расчета ферм из труб / A.A.Абаринов, Н.Б. Козьмин, А.Ф. Кузнецов // Пром. стр-во. 1970. № 6. С. 32 – 36.4. Павлов А.Б. Методологические основы современной системы принциповформообразования строительных конструкций / А.Б. Павлов, В.М. Фридкин //Academia. Архитектура и строительство / МГСУ. –2010. –No 1. – С. 70-73.5. Кузнецов, В.В. Типизация и стандартизация металлическихконструкций / В.В. Кузнецов, В.В. Ларионов, Б.Г. Павлов и др. // Сборникнаучных трудов / ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова. – М., 1987.– 133 с.6. . Ю.И.Кудишин. Металлические конструкции: учебн. / Ю.И Кудишин,Е.И. Беленя, В.С. Игнатьева и др. –11-е изд., стер. – М. : Академія, 2008. – 688с.7. Пічугін С.Ф. Застосування комбінованих арочно-стрижньовихелементів в плоських конструкціях / С.Ф. Пічугін, В.П. Чичулін, К.В. Чичуліна //Зб. Наук. Пр.: Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди –Вип.28. – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 399-404. (міжнародний стандартнийсерійний номер ISSN 2218-1873)8. Пат. 98332 Україна, МПК (2006) Е 04 С 3/02. Ресурсоекономнакомбінована металева конструкція / Пічугін С.Ф., Чичулін В.П., Чичуліна К.В.;власник : Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u201411961;заявл. 05.11.2014; опубл. 27.04.2015. – 4 с.9. Пат. 98331 Україна, МПК (2006) Е 04 С 3/02. Комбінована металеваконструкція ферми / Пічугін С.Ф., Чичулін В.П., Чичуліна К.В.; власник :Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u201411960; заявл.05.11.2014; опубл. 27.04.2015. – 4 с.10. Plate-Girder Construction (Classic Reprint) // Isamu Hiroi. – Publisher"book on demand", 2015. – 116 p.11. Notes on Plate-Girder Design (Classic Reprint) // Clarence W.Hudson. – Publisher "book on demand", 2015. – 96 p.12. Mechanics of the Girder // John Davenport Crehore. – Publisher "bookon demand", 2015. – 594 p.13. Modified method of Prestressing Steel Trusses by inducing Lack of fit //Ponnada Markandeya Raju and Thonangi Raghuram Sandeep.– LAP Lambert AcademicPublishing, 2012. – 168 p.14. Chord Bearing Capacity in Long-span Tubular Trusses // Brian Kozy.–Scholars' Press, 2013. – 172 p.15. Advanced Analysis of Steel Frames // Huu-Tai Thai.– Scholars' Press,2012. – 180 p.

Повний текст: PDF