Наукові конференції Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО

Розмір шрифта: 
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ТРУБОБЕТОНУ З ВИСОКОМІЦНИМИ ЯДРАМИ
Л. І. Стороженко, Д. А. Єрмоленко, О. В. Демченко

Остання зміна: 2017-06-21

Анотація


Трубобетон комплексна конструкція, що складається зі сталевої трубиі бетонного ядра, що працюють спільно. Така конструкція характеризуєтьсябагатьма позитивними якостями. При відносно малому поперечному перерізітакі конструкції здатні витримувати великі зусилля, а бетон у такихконструкціях за рахунок об'ємного напруженого стану сприймає подовжнінапруження, що значно перевищують його призмову міцність. Трубобетонніконструкції ефективні при великих стискаючих навантаженнях, тому маютьменшу витрату металу і бетону в порівнянні із звичайними залізобетоннимистрижнями. В таких конструкціях відкривається широка можливість длявикористання сучасних високоміцних бетонів. Тут практично подолано один зосновних недоліків таких бетонів – їх висока крихкість

Посилання


1. Стороженко Л.І. Трубобетон / Л.І. Стороженко, О.І. Лапенко, Д.А.Єрмоленко – Полтава : ПолтНТУ, 2009. – 306 с. Storozhenko L.I., Lapenko O.I.,Yermolenko D.A. Trtubobeton [Tube confined concrete]. Poltava, PoltNTU Publ.,2009. – 306 p. http://lib.pntu.edu.ua/katalog/2. Стороженко Л.І. Експериментальні дослідження високоміцних бетонівдля ядер трубобетонних елементів / Л.І. Стороженко, Д.А. Єрмоленко, О.В.Демченко // Ресурсоекономні матеріали, будівлі та споруди. – Рівне, 2013. –Вип. 27. – С. 228 – 234.3. Storozhenko L.I., Yermolenko D.A., Demchenko O.V. Eksperymentalnidosliszhennia vysokomitsnykh betoniv dlia yader trybobetonnykh elementiv[Experimental study of highstrength concrete for use in cores concrete filled stelltube elements].Resursoekonmni materially, budivli ta sporudy[Economical resourcematerials and buildings], 2013, issue 27, pp. 228 – 234. http://nbuv.gov.ua/jpdf/rmkbs_2013_27_32.pdf4. Стороженко Л.І. Високоефективні бетони для заповненнятрубобетонних конструкцій з використанням місцевих матеріалів / Л.І.Стороженко, Д.А Єрмоленко, О.В. Демченко, Р.В. Халява, Т.В. Халява //Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава, 2014. – Вип. 1. – С. 104 –108.5. Storozhenko L.I., Yermolenko D.A., Demchenko O.V., Khaliava R.V.,Khaliava T.V. Vysokoefektyvni betony dlia zapovnenni trybobetonnykh konstruktsii zvykorystanniam mistsevykh materialiv [High-performance tube confined concrete tofill concrete structures using local materials]. Haluzeve mashynobuduvannia,budivnytsvo [branch of engineering, construction], 2013, issue 1, pp. 104 – 108.http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpgmb_2014_1_16.pdf

Повний текст: PDF